Znak sprawy: MGW.TGW.271.18.2021.MM

ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą pomp do wody dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują dostarczenie zestawu pomp zgodnie z załącznikiem nr2 niniejszego rozeznania – Formularz cenowy

II. Istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomp do wody brudnej z rozdrabniaczem.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza.
Zamawiający dopuszcza dostarczenie innego modelu pompy jednakże parametry musza być nie gorsze od parametrów pompy wskazanej przez Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych pomp po cenach zawartych w Załączniku nr2 – formularz cenowy, do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel.

III. Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty
IV. Termin realizacji zamówienia którego dotyczy rozeznanie:
- 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Za najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zamawiający uzna: spełnienie wszystkich oczekiwanych warunków realizacji zamówienia oraz najniższe wynagrodzenie za jego wykonanie.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 02/12/2021

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 02/12/2021

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 02/12/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.