1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu zabezpieczeń, wymiany oleju wraz z filtrami agregatów hydraulicznych, usuwanie awarii maszyn wyciągowych szybu „Guido” i szybika „Guido” oraz aparatu rejestrującego RG-1 szybu „Kolejowy” w okresie od 01. 01. 2022 ÷ 31. 12. 2023r.”

Zakres:
Szyb „Kolejowy”:
- przeprowadzanie półrocznego przeglądu aparatu rejestrującego RG-1.

Szyb „Guido” i Szybik „Guido”:
- wymiana oleju wraz z filtrami agregatów hydraulicznych zgodnie z DTR producenta.

Serwis całodobowy:
- aparatu rejestrującego i układu kontroli prędkości dla maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”,
- maszyny wyciągowej i układu sygnalizacji szybowej szybu „Guido”,
- maszyny wyciągowej i układu sygnalizacji szybowej szybika „Guido”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminach ustalonych z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, a kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Materiały i urządzenia użyte do napraw i konserwacji powyższych maszyn i urządzeń w ramach niniejszego postępowania winny spełniać następujące warunki techniczne:
- wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś nowe, wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych,
- w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
- urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• tabliczkę znamionową w języku polskim,
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na przedmiot powyższego zapytania.
Realizacja powyższego w ramach realizacji umowy (na koszt i staraniem Wykonawcy) odbędzie się we wskazanych lokalizacjach w terminach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Załączniki:

Zapytanie o cenę 19/11/2021

Załącznik 1 - Formular Oferty 19/11/2021

Załącznik 2 - Umowa Projekt_st 19/11/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.