Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Zakup, dostawa wraz z nadzorem nad wymianą oraz utylizacja (po wymianie) zużytych akumulatorów stacyjnych do zasilania urządzeń pracujących w systemie bezpieczeństwa na poziomie 320m w ZKWK „Guido” wraz z urządzeniami zasilającymi”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup, dostawa wraz z nadzorem nad wymianą oraz utylizacja (po wymianie zużytych) akumulatorów stacyjnych pracujących w serwerowniach systemu bezpieczeństwa na poziomie 320m w ZKWK „Guido”
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie z poniższą specyfikacją techniczno – ilościową:

- akumulator typu MBLFT 55-12i (pojemność: 55 Ah, UN=12V) – 12 szt.,
- akumulator typu MBLFT 100-12i (pojemność: 100 Ah, UN=12V) – 12 szt.
- urządzenie pracujące w torze zasilania powyższych akumulatorów – UPS o mocy 3000VA (2400W) napięcie baterii akumulatorów – 72V, pojemność: 90Ah mające możliwość pracy buforowej
w powyższym układzie zasilania serwerowni systemu bezpieczeństwa – 2 szt.,
- urządzenie pracujące w torze zasilania powyższych akumulatorów – UPS o mocy 2200VA (1760W) napięcie baterii akumulatorów – 72V, pojemność: 55Ah mające możliwość pracy buforowej
w powyższym układzie zasilania serwerowni systemu bezpieczeństwa – 2 szt.,

Akumulatory oraz w/w urządzenia zasilające, których specyfikacja musi być zgodna z powyższym wykazem oraz winny spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowe akumulatory muszą być nowe, technicznie sprawne (ogniwa formatowane – gotowe do eksploatacji),
- posiadać wyprowadzenie na przyłączenia typu gwint wewnętrzny M6,
- polaryzacja – „prawy +”,
- być przeznaczone do pracy buforowej,
- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,
- być wolne od wad technicznych i prawnych,
- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający wymaga aby oferowane akumulatory objęte były minimalną gwarancją w okresie dwudziestu czterech miesięcy od daty zainstalowania. W przypadku problemów technicznych (z dowolnym dostarczonym akumulatorem) w trakcie badania baterii akumulatorów wykonywanego raz do roku (w okolicy miesiąca lutego) Zamawiający wymaga dostarczenia akumulatora zastępczego o parametrach spełniających wymagania pracującej baterii akumulatorów) do czasu usunięcia usterek technicznych w badanej baterii.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na akumulatory o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż w zaproponowanej powyższej specyfikacji technicznej (biorąc pod uwagę parametry zasilanej siłowni).
Odbiór i utylizacja akumulatorów po wymianie zostanie wykonana na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jednostki zasilające przedmiotowe pakiety akumulatorów winny mieć złącza kompatybilne ze złączami zastosowanymi w jednostkach eksploatowanych dotychczas (Sentinel 7 - 2200 POWER, Sentinel 7 – 3000 POWER).

Dostawa i wymiana powyższego osprzętu odbędzie się we wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych
i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
Użyte ewentualnie wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
Realizując powyższe zadanie Wykonawca uznaje, że warunki środowiskowe w w/w serwerowniach spełniają wymagania producentów baterii akumulatorów do pracy buforowej (w przeciwnym wypadku,
dokona doboru wg kryteriów własnych i producenta).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych

Załączniki:

zal_1_form_ofert 04/11/2021

zal_2_umowa_aku_projekt 04/11/2021

zapyt_cen 04/11/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.