1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zmówienie powyższe obejmuje zakup, dostawę i wykonanie instalacji sprężonego powietrza w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rejonu Przecinki nr 8, Chodnik podstawowy w pokładzie 510 do podszybia szybu „Wilhelmina”, z przygotowanymi odczepami w rejonie pochylni do poziomu 80m. Powyższe rurociągi o średnicy min Ø110/6,3 winny być wykonane w technologii z tworzyw sztucznych spełniające wymagania par. 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Energetyki z dnia 23 listopada 2016 r. ( Dz.U. z 2017 poz. 1118. z późn. zm.) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności. W/w instalacja powinna składać się z elementów ujętych w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę. Natomiast ogólnikowe przedstawienie trasy instalacji zostało pokazane na mapie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.

Materiał wspomniany powyżej, przeznaczony do zabudowy winien spełniać następujące warunki techniczne:
 rurociągi przeznaczone do wykonania powyższej instalacji sprężonego powietrza muszą być wykonane
z materiałów wykonanych w technologii z tworzyw sztucznych spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów,
 elementy rurociągu mogą być łączone ze sobą w technologii zgrzewania lub skręcania,
 łańcuch przeznaczony do montażu powyższej instalacji musi być atestowany,
 wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś wykonane z materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych,
 w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
 urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• tabliczkę znamionową w języku polskim,
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiał i osprzęt musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa i składowanie przed montażem powyższego materiału musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę i montaż materiału i urządzeń wymienionych powyżej.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – na żądanie Zamawiającego należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 15 000,00 złotych netto,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni, jednak nie później niż do: 30. 12. 2021r.).

Załączniki:

zal_3_form_ofert 03/11/2021

zal_4_umowa_spow 03/11/2021

zapyt_cen 03/11/2021

Zest_mater_spow.xls 03/11/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.