ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Dostawa oraz montaż trzech nowych jednostek klimatyzacyjnych w serwerowni Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dostawy oraz montażu trzech fabrycznie nowych klimatyzacji w serwerowni budynku Dyrekcji Muzeum, przy ul. Georgiusa Agricoli 2.

II. Istotne warunki zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dostawy oraz montażu trzech fabrycznie nowych jednostek klimatyzacyjnych typu split wraz z jednostkami zewnętrznymi w serwerowni przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wraz z udzieleniem fabrycznej gwarancji na zamówione jednostki klimatyzacyjne.

Załączniki:

formularz ofertowy klima 29/10/2021

rozeznanie cenowe 29/10/2021

wybór wykonawcy 01/12/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.