I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest następujące zadanie:


Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wolności 384 w Zabrzu”.

II. Istotne warunki zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadania wiedzy i doświadczenia;
2. Okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 36 miesięcy,
3. Zamawiający uzależnia realizację zamówienia po podpisaniu umowy od otrzymania środków pieniężnych z dotacji celowej (o czym oferent zostanie poinformowany w stosownym czasie).

III. Wymagania Zamawiającego

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1.1. Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
Prowadzone prace muszą być wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
1.2. Dysponował potencjałem technicznym do wykonania zamówienia , to znaczy Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie realizacji zamówienia własnym sprzętem /urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia:
1.3. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) realizacje robót w zakresie budowy sieci lub przyłącza kanalizacji sanitarnej o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 20 000,00 złotych brutto.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, we własnym zakresie i na własny koszt, na czas wykonywania robót budowlanych dostawy niezbędnych mediów
3. W czasie realizacji usług Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, Ppoż. oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenach obsługiwanych.
4. Montowane elementy oraz materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport, załadunek i rozładunek materiałów oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia
5. Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych, instalacyjnych a także dla urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. Zamawiający wymaga przekazania szczegółowej dokumentacji powykonawczej
7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia- referencji z wykonania robót budowalnych o podobnym zakresie w przeciągu ostatnich 5 lat

Załączniki:

Zapytanie ofertowe skan 26/10/2021

Umowa wejścia w teren Muzeum Górnictwa R3018 załącznik nr 1-2 26/10/2021

Załacznik nr 1 Formularz ofertowy 26/10/2021

Załącznik nr 2 Przedmiar robót 26/10/2021

Załacznik nr 3 umowa o wejście w teren Shell 26/10/2021

Załącznik nr 4 Wzór umowy przyłącze nowa 26/10/2021

Załącznik nr 5 Dokumentacja elektroniczna 26/10/2021

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.