1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup, projekt wykonawczy, dostawa, montaż oraz zabudowa rozdzielni 500V wyposażonej zgodnie z projektem koncepcyjnym z sierpnia 2021 roku pn.: „Koncepcja – nowa rozdzielnia do zasilania sieci 500V na poziomie 320m Kopalni Guido”. Zabudowa powyższej rozdzielni nastąpi we wskazanej lokalizacji na poziomie 320m w ZKWK „Guido”. Nowa rozdzielnia winna być skonfekcjonowana na podstawie projektu wykonawczego powstałego na bazie w/w projektu koncepcyjnego. Zostanie ona zabudowana we wskazanym pomieszczeniu na poziomie 320m w ZKWK „Guido”. Przedmiotowa rozdzielnia stanowić będzie kolejny element układu zasilania maszyn i urządzeń zlokalizowanych w powyższym rejonie w ramach zmiany układu zasilania powyższego rejonu. Układ zasilania rejonu, o którym mowa powyżej jest przedmiotem w/w projektu koncepcji zasilania ZKWK „Guido”.
Materiały i urządzenia stanowiące elementy składowe przedmiotowej rozdzielni przeznaczonej do zabudowy na poziomie 320m w ZKWK „Guido” winny spełniać następujące warunki techniczne:
 wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś nowe, wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych,
 w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
 urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• tabliczkę znamionową w języku polskim,
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiał i osprzęt musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa i składowanie przed montażem powyższego materiału musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na przedmiot powyższego zapytania.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – na żądanie Zamawiającego należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 20 000,00 złotych netto,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni, jednak nie później niż do: 30. 12. 2021r.).

Załączniki:

zal_1_form_ofert 25/10/2021

zal_2_umowa_rozdz 25/10/2021

zal_3_projekt 25/10/2021

zapyt_cen 25/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.