Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Zakup, dostawa i uruchomienie układu cyfrowej łączności bezprzewodowej wykorzystywanej do komunikacji w trakcie wykonywanych prac w górniczym wyciągu szybowym szybu „Kolejowy” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup, dostawa i uruchomienie układu cyfrowej łączności bezprzewodowej wykorzystywanej do komunikacji w trakcie wykonywanych prac w górniczym wyciągu szybowym szybu „Klejowy”. Powyższy układ składać się musi ze stacji bazowej z podtrzymaniem akumulatorowym, anteny zabudowanej w szybie, stacjonarnego stanowiska łączności dla maszynisty obsługującego maszynę wyciągową szybu „Kolejowy”, dwóch stacjonarnych stanowisk zabudowanych w naczyniach wyciągowych, trzech sztuk przenośnych radiotelefonów dla sygnalistów (lub rewidenta) zatrudnionych do obsługi powyższego wyciągu szybowego. Do powyższego winny być dołączone dedykowane ładowarki umożliwiające utrzymanie w należytym stanie technicznym baterii zasilających przedmiotowe urządzenia łączności.
System powyższy musi zapewniać łączność pomiędzy naczyniami wyciągowymi, sygnalistą na zrębie, sygnalistami na poziomach i maszynistą obsługującym maszynę wyciągową górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy” w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Należy podać koszt jednostkowy zakupu dodatkowych elementów składowych powyższego systemu łączności.
Powyższy system musi mieć architekturę otwartą umożliwiającą zalogowanie i pracę w przedmiotowym systemie kolejnych urządzeń stacjonarnych bądź mobilnych.
W kalkulacji za powyższy system należy przewidzieć i skalkulować wszystkie koszty związane z uruchomieniem i utrzymaniem w ruchu powyższego systemu (pozwolenia, abonament, etc.) w okresie gwarancji.
Materiały i urządzenia wspomniane powyżej, przeznaczony do zabudowy w przedmiotowym systemie łączności winny spełniać następujące warunki techniczne:
 wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś nowe, wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych,
 w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
 urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• tabliczkę znamionową w języku polskim,
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiał i osprzęt musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa i składowanie przed montażem powyższego materiału musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę elementów składowych systemu będącego przedmiotem powyższego zapytania.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

W/w urządzenia muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę urządzeń wymienionych powyżej.
Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 22/10/2021

zal_2_umowa_laczn 22/10/2021

zapyt_cen 22/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.