Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Zakup i dostawa materiału niezbędnego do wykonania instalacji odwadniania wyrobisk dołowych w rejonie wykonywanych robót techniką górniczą przy udrożnianiu i zabezpieczaniu wyrobiska na poziomie 80m w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w MGW w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zmówienie powyższe obejmuje zakup i dostawę materiałów i elementów niezbędnych do wykonania instalacji odwadniającej wyrobiska dołowe zlokalizowane w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie prowadzonych prac przy zabezpieczeniu i udrożnieniu przekopu na poziomie 80 w MGW w Zabrzu. Powyższa instalacja (rurociągi o średnicy min Ø110/6,3) zostanie wykonana w technologii z tworzyw sztucznych spełniając wymagania par. 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Energetyki z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1118. z późn. zm.) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności. W/w instalacja odwadniająca składać się z będzie z elementów ujętych w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.

Materiał wspomniany powyżej, przeznaczony do zabudowy w przedmiotowej instalacji winien spełniać następujące warunki techniczne:
 rurociągi przeznaczone do wykonania powyższej instalacji sprężonego powietrza muszą być wykonane
z materiałów wykonanych w technologii z tworzyw sztucznych spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów,
 łańcuch przeznaczony do montażu powyższej instalacji musi być atestowany,
 wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś wykonane z materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych,
 w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
 urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• tabliczkę znamionową w języku polskim,
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiał i osprzęt musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa i składowanie przed montażem powyższego materiału musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę materiału będącego przedmiotem powyższego zapytania.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Załączniki:

zal_1_zestawienie.xls 22/10/2021

zal_2_form_ofert 22/10/2021

zal_3_umowa_odw 22/10/2021

zapyt_cenowe 22/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.