Rozeznanie Cenowe
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą materiałów do naprawy instalacji sprężonego powietrza dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują:

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1 Nasada hydrantowa fi52 z gwintem zewnętrznym szt. 15
2 Nasada hydrantowa fi52 z gwintem wewnętrznym szt. 15
3 Choinka stalowa fi50 z gwintem zewnętrznym L-15 cm szt. 10
4 Choinka stalowa fi50 do łączenia węży szt. 14
5 Opaska zaciskowa 60-63 mm szt. 23
6 Zawór 3/4 " górniczy kulowy odcinający powietrzny szt. 6
7 Zawór hydrantowy fi52 szt. 10
8 Zawór 3/4 " rurowy kulowy odcinający gwint we/we szt. 3
9 Zawór 3/4 " rurowy kulowy odcinający gwint ze/we szt. 3
10 Zawór 1/2 " rurowy kulowy odcinający gwint we/we szt. 3
11 Zawór 1/2 " rurowy kulowy odcinający gwint ze/we szt. 3
12 Wąż o średnicy wewnętrznej fi50 do sprężonego powietrza i wody. Ciśnienie robocze 1,0 MPa zgodnie z normą EN ISO 2398. Dwuwarstwowy. W odcinkach 20mb szt. 5
13 Złączka gniazdowa DN10 stecko szt. 4
14 Zawór odcinający DN10 Stecko g/w szt. 3
15 Zawór odcinający DN12 Stecko g/w szt. 2
16 Zawór odcinający DN20 Stecko g/w szt. 3
17 Trójnik choinka stalowa fi50 szt. 2

Załączniki:

Rozeznanie cenowe - instalacja sprężonego powietrza 20/10/2021

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 20/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.