1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa pięciu wózków hamulcowych do kolejek podwieszonych eksploatowanych w wyrobiskach dołowych w obiektach MGW w Zabrzu.
Spośród pięciu wózków hamulcowych trzy sztuki muszą posiadać statyczną siłę hamowania 78 kN, natomiast dwa winny mieć statyczną siłę hamowania 52 kN.

Urządzenia powyższe winny spełniać następujące warunki techniczne:

- max. siła ciągnąca zestaw transportowy - 150 kN,
- prędkość jazdy - 0 - 2,5 m/s,
- prędkość wyzwolenia hamulca - 2,8 – 3,2 m/s,
- statyczna siła hamowania wózka – min. 52 kN,
- statyczna siła hamowania wózka - min. 78 kN,
- profil toru jezdnego - ɪ 155,
- min. promień krzywizny toru - w poziomie 4 m
w pionie 8 m


Urządzenia powyższe muszą być wyposażone w:
- tabliczkę znamionową w języku polskim,
- deklarację zgodności (w języku polskim),
- kartę gwarancyjną w języku polskim,
- dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w urządzenia muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Urządzenia powyższe winny być dostarczone do Zamawiającego
w stanie umożliwiającym zabudowę w istniejących układach transportu materiału i ludzi realizowanych w oparciu o kolejki podwieszone.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę urządzeń wymienionych powyżej.
Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – na żądanie Zamawiającego należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 20 000,00 złotych netto,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni, jednak nie później niż do: 30. 12. 2021r.).

Załączniki:

zal_1_form_ofert 20/10/2021

zal_2_umowa_ham 20/10/2021

zapyt_cen 20/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.