1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa 3 sztuk Pneumatycznych Wciągników Łańcuchowych PWŁ – 3/6 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.


2. (warunki udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy)⃰
3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
a) maksymalny udźwig – 30 lub 60kN,
b) medium zasilające – sprężone powietrze,
c) oznaczenie łańcucha – PN-G-46732-6-13x36,,
d) długość łańcucha – 6000 mm,
e) wysokość podnoszenia – 5150/2570 mm,
f) Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia przedstawi Zamawiającemu:
- certyfikat zgodności,
- deklarację zgodności UE,
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania:
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn wprowadzającego dyrektywę Unii Europejskiej 2006/42/WE (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1228),
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej wprowadzającego Dyrektywę Unii Europejskiej 2014/34/UE (Dz.U. z 2016 r. poz.817),
b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty podpisania Protokół Odbioru Końcowego.
c) Dostawa na koszt dostawcy.
d) Termin związania z ofertą 90 dni.
e) Termin płatności 30 dni.
4. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudzień 2021 r.

Załączniki:

20211020124447574 20/10/2021

Formularz oferty 20/10/2021

umowa_2021 - Projekt 20/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.