Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *
1. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach powyższego zamówienia należy dostarczyć wybrane elementy i urządzenia będące składnikiem projektu wykonawczego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę. Do oferty wynikającej z niniejszego zapytania należy wziąć pod uwagę zakup i dostawę zestawu rozdzielczego (poz.5 w tabeli z załącznika nr 1 – str. 9), zespół oświetleniowy z transformatorem jednofazowym 500/230V, 6,3 kVA wyposażony w cztery odpływy (poz. nr 11 w tabeli z załącznika nr 1 – str. 10), przewód górniczy oizolacji i powłoce PVC – YnOGY 3x35mm2+16 mm2 95 mb (poz. nr 8 i 9 w tabeli z załącznika nr 1 – str. 10), kabel elektroenergetyczny górniczy z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YKGYFoyn 3x120/35 mm2 60mb (poz. nr 1 w tabeli z załącznika nr 1 – str. 9).
Wszystkie powyższe materiały i urządzenia winny spełniać wymagania opisane w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania (Projekcie wykonawczym zasilania urządzeń zabudowanych na poz. 80m).
Wszystkie w/w elementy i osprzęt oferowany w ramach niniejszego zapytania o cenę winne spełniać następujące warunki techniczne:

- urządzenia powyższe muszą być wyposażone w:
• tabliczkę znamionową w języku polskim (jeżeli wymagane),
• deklarację zgodności (w języku polskim) – jeżeli wymagane,
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

- w/w urządzenia muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji z projektu.

- urządzenia powyższe winny być dostarczone do Zamawiającego w stanie umożliwiającym montaż zgodnie z posiadanym projektem i podłączenie ich do istniejących oraz nowych instalacji elektroenergetycznych
w rejonie wyrobisk GKSD w MGW w Zabrzu.

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych
i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych (pod warunkiem, że będą kompatybilne pod względem funkcjonalnym z resztą wyposażenia), w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
W przypadku przyjęcia rozwiązań innych niż zaproponowane w projekcie (w dopuszczonych przez projekt granicach) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą do zrealizowanego projektu, przy czym należy uzyskać zgodę projektanta na dokonanie zmian.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę powyżej wyszczególnionych elementów.
Dostawa w/w materiału i urządzeń (na koszt i staraniem Wykonawcy) odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu (należy przewidzieć,
że Zamawiający nie ma możliwości technicznych rozładunku wózkiem widłowym lub suwnicą).
Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 (Projekt wykonawczy) do zapytania ofertowego.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – na wezwanie Zamawiającego należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 20 000,00 złotych netto,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: do sześciu tygodni od daty złożenia zlecenia, jednak nie później niż do: 30. 12. 2021r.).

Załączniki:

zal_1_form_ofert 19/10/2021

zal_2_umowa 19/10/2021

zal_3_proj_zasil_poz_80 19/10/2021

zapyt_cen 19/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.