Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy / wyboru oferty do realizacji *
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup, dostawa wraz z nadzorem nad wymianą oraz utylizacja (po wymianie zużytych) akumulatorów stacyjnych pracujących w serwerowniach systemu bezpieczeństwa na poziomie 320m w ZKWK „Guido”
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie z poniższą specyfikacją techniczno – ilościową:

- akumulator typu SBLFT 55-12i (pojemność: 55 Ah, UN=12V) – 6 szt.,
- akumulator typu SBLFT 100-12i (pojemność: 100 Ah, UN=12V) – 7 szt.
- urządzenie pracujące w torze zasilania powyższych akumulatorów – UPS o mocy 3000VA (2400W)mające możliwość pracy buforowej w powyższym układzie zasilania serwerowni systemu
bezpieczeństwa – 4 szt.

Akumulatory oraz w/w urządzenia zasilające, których specyfikacja musi być zgodna z powyższym wykazem oraz winny spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowe akumulatory muszą być nowe, technicznie sprawne (ogniwa formatowane – gotowe do eksploatacji),
- posiadać wyprowadzenie na przyłączenia typu gwint wewnętrzny M6,
- polaryzacja – „prawy +”,
- być przeznaczone do pracy buforowej,
- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,
- być wolne od wad technicznych i prawnych,
- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający wymaga aby oferowane akumulatory objęte były minimalną gwarancją w okresie dwudziestu czterech miesięcy od daty zainstalowania. W przypadku problemów technicznych (z dowolnym dostarczonym akumulatorem) w trakcie badania baterii akumulatorów wykonywanego raz do roku (w okolicy miesiąca lutego) Zamawiający wymaga dostarczenia akumulatora zastępczego o parametrach spełniających wymagania pracującej baterii akumulatorów) do czasu usunięcia usterek technicznych w badanej baterii.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na akumulatory o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż w zaproponowanej powyższej specyfikacji technicznej (biorąc pod uwagę parametry zasilanej siłowni).
Odbiór i utylizacja akumulatorów po wymianie zostanie wykonana na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dostawa i wymiana powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanych powyżej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych
i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
Realizując powyższe zadanie Wykonawca uznaje, że warunki środowiskowe w w/w serwerowniach spełniają wymagania producentów baterii akumulatorów do pracy buforowej (w przeciwnym wypadku,
dokona doboru wg kryteriów własnych i producenta).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – należy na żądanie Zamawiającego wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 5 000,00 złotych netto ,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy tzn.: Wykonawca spełni warunek jeżeli na żądanie Zamawiającego wykaże, że osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają:
- kwalifikacje (zaświadczenie URE) do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV – jedna osoba.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni, jednak nie później niż do: 23. 12. 2021r.).

Załączniki:

zal_1_form_ofert 19/10/2021

zal_2_umowa_aku_projekt 19/10/2021

zapyt_cenowe 19/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.