ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Dostawa nowej przyczepy transportowej dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dostawy fabrycznie nowej przyczepy transportowej.

II. Istotne warunki zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dostawy fabrycznie nowej przyczepy transportowej wraz ze wskazanym przez Zamawiającego dodatkowym osprzętem.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wraz z udzieleniem fabrycznej gwarancji na zamówioną przyczepę transportową.
3. Miejsce dostawy – 41-800 Zabrze, ul. Wolności 410.
4. Gwarancja minimum 24 miesiące.
5. Niezbędna dokumentacja wraz z homologacją umożliwiającą rejestrację pojazdu.

Załączniki:

formularz ofertowy przyczepa 14/09/2021

Rozeznanie cenowe przyczepa 14/09/2021

Wybór oferty 12/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.