ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Modernizacja systemu przeciwpożarowego w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i Kopalni Królowa Luiza”
Obecnie w celu zapewnienie właściwego (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych) zasilania w wodę podziemnych rurociągów ppoż. znajdujących się w GKSD i Kopalni „Królowa Luiza”, woda dostarczana jest z miejskiej sieci wodociągów poprzez zbiornik p.poż. zabudowany na powierzchni przy szybie Carnall.
Modernizacja systemu ppoż. ma na celu zmniejszenie zużycia wody sieci miejskiej, co obniży koszty utrzymania MGW i polegać będzie na zasilaniu zbiornika p.poż. wodą z pompowni dołowej poprzez zabudowanie stacji podczyszczania i uzdatniania wody oraz podłączenia nowym rurociągiem do zbiornika p.poż. Zbiornik ppoż. zasilany będzie z rząpia przepompowni P3 znajdującej się w GKSD, w tym celu należy zabudować część rurociągów. Woda po oczyszczeniu zostanie doprowadzona do powierzchniowego zbiornika ppoż. z którego zasilany jest cały układ rurociągów.
Stacja uzdatniania wody musi tak przygotować wodę aby spełniała ona warunki zawarte w rozporządzeniu jw. Zał. Nr 3 pkt. 6.3.40 tj. „Zbiorniki wodne zasila się wodą, która pod względem bakteriologicznym odpowiada wymaganiom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.........”

W zakres zadania „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w wyrobiskach GKSD i KKL”, wchodzą:
1) Projekt koncepcyjny / wykonawczy, układu zasilania zbiornik ppoż. oczyszczoną wodą z systemu odwadniania GKSD.
2) Zabudowa pompy z sygnalizatorem poz. wody, czerpiącej wodę z rząpia przepompowni P3 (pojemność całkowita rząpia ok 6 m3 , ograniczenie jej do czynnego pompownia to ok. 1m3 – pompa pompująca cyklicznie wodę po 1m3 nie będzie się odbywać z samego dna). Pompa o wydajność ok 1-2m3/h i wysokości podnoszenia ok 55-60m (dobór pompy w projekcie technicznym, poprzez wykonanie obliczeń oporów tłocznia).
3) Wykonanie nowej instalacji rurowej PE - połączenie przez zawór ręczny odcinający i zawór zwrotny ww. pompy do rurociągu odwadniania DN125 zabudowanego za skrzyżowaniem do pompowni P4 w szybie Carnall (włączenie za istniejącą przepustnicą 5Z2 systemu odwadniania lub 4Z3 za przepompownią P4). Długość nowego rurociągu ok 350 m.
4) Wykonanie nowej instalacji rurowej PE 1 ½ - połączenie przez zawór ręczny odcinający rurociągu odwadniania DN125 zabudowanego w szybie Carnall (pod oblachowaniem kanału technicznego) z rurociągiem zasilającym w wodę zbiornik ppoż. - włączenie przez zawór ręczny odcinający i zawór zwrotny w pomieszczeniu technicznym zbiornika ppoż. gdzie zabudowany jest hydrofor,
Długość nowego rurociągu ok 70m.
Na rurociągu nowym w części pod oblachowaniem będzie zabudowany układ filtracji mechanicznej.
Na rurociągu w części przy pomieszczeniu hydroforu będzie zabudowana lampa UV.
Układ filtracji i lampy UV dobrany do ww. wydajności i ciśnień (dopuszczalny przepływ ok 2 m3/ h, ciśnienie dopuszczalne 6 bar), czas pracy lampy gwarantowany przez producenta minimum 8000h.
5) Dostawa, zabudowa i podłączenie zestawu zasilająco-sterowniczego do nowej pompy w przepompowni P3 – komunikacja z zestawem ZSH (systemu ppoż.).
6) Wykonanie nowej instalacji rurowej PE na powierzchni od części oblachowania do zbiornika nawadniania dł. 150m.
7) Zabudowa w zbiorniku wody deszczowej pod drogą pompy zatapialnej o wydajności ok 2 m3/h i ok 5 m wysokości podnoszenia i połączenie do układu filtracji mechanicznej.
8) Do pompy oraz zaworów przy układzie filtracji mechanicznej zabudować układ zasilania i sterowania - komunikacja z zestawem ZSH (systemem p.po.z.)
9) Dostawa, zabudowa i podłączenie zestawu zasilająco-sterowniczego do lampy UV.
10) Modyfikacja oprogramowania w istniejącej szafie ZSH systemu ppoż..
11) System uzupełniania wody p.poż powinien być wyposażony w urządzenia pomiarowe pozwalające ocenić ilość wody wypompowanej z sztolni do zasilania p.poż.
12) Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego elementów instalacji ppoż. eksploatowanych w chodniku podstawowym w pokładzie 510 w wyrobiskach GKSD polegający na wymianie około 200 m rur ML-KTW 110).
13) Przewiduje się wykonanie częściowe prac przez służby techniczne Zamawiającego tj.:
• zabudowa ww. rurociągów PE w sztolni GKSD i w kanale technicznym na powierzchni oraz do zbiornika wody deszczowej i układu nawadniania
• zabudowa pompy wraz z układem filtracji mechanicznej i lampy UV.
• Zabudowa pompy w zbiorniku wody deszczowej
• zabudowa, wymiana rurociągu w chodniku podstawowym w pokładzie 510 w wyrobiskach GKSD

W ramach dostawy należy:
1) Wykonać projekt koncepcyjny / wykonawczy, układu zasilania zbiornik ppoż. Oczyszczoną wodą z systemu odwadniania GKSD i KKL.
2) Dostarczyć urządzenia i elementy niezbędne do wykonania instalacji.
3) Dostarczone urządzenia powinny posiadać wymagane dokumentacje i atesty.
4) Nadzorować montaż i wykonanie instalacji przez służby techniczne Zamawiającego.
5) Uczestniczyć w uruchomieniu modernizowanego systemu p.poż.
6) Dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na eksploatację systemu p.poż. w istniejącym układzie zasilania zbiornika p.poż. w tym: instrukcję obsługi pomp, stacji filtracji mechanicznej i UV, deklaracje zgodności

Załączniki:

Formularz modernizacja 07/09/2021

Schemat 07/09/2021

zapytanie o cene modernizacja skan 07/09/2021

zapytanie o cenę modernizacja p.poż 07/09/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.