Znak sprawy: MGW.TGW.271.13.2021.MM Zabrze, dn. 24.08.2021 r.
ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Sukcesywne dostawy narzędzi dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2021”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne dostawy narzędzi i materiałów eksploatacyjnych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

II. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie narzędzia i materiały eksploatacyjne w miarę potrzeb Zamawiającego.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza.
Urządzenia muszą być objęte gwarancją producenta na okres minimum 12 miesięcy.
Ilości narzędzi i materiałów eksploatacyjnych w formularzu cenowym są podane szacunkowo. Poszczególne zamówienia będą realizowane w miarę zapotrzebowania Zamawiającego na dane narzędzia lub materiały eksploatacyjne.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 27/08/2021

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 27/08/2021

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 27/08/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.