Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych maszyn i urządzeń eksploatowanych
w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie konserwacji, przeglądów, inspekcji serwisowej (diagnozy) oraz ewentualnego remontu elementów składowych zabytkowych maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach MGW
w Zabrzu zgodnie ze specyfikacją wymienioną poniżej.
W/w przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie (na żądanie Zamawiającego) inspekcji serwisowych w zabytkowych maszynach i urządzeniach, tj.:
1) Kombajn chodnikowy typu AM-50
2) Przenośnik zgrzebłowy typu Skat 80
3) Przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu Rybnik 750
4) Kombajn górniczy ścianowy typu KGS-245
5) Sekcje obudowy typu Glinik - 08/22-Ozk
6) Przenośnik zgrzebłowy typu GROT 67A
7) Przenośnik taśmowy typu PTG-32/80
8) Wrębiarka ścianowa hydrauliczna typu WSH-60
9) Kombajn węglowy bębnowy typu KWB-3
10) Strug węglowy statyczny typu SWS-4M
11) Kombajn ścianowy typu KWB-3 RDU
12) Obudowa osłonowa typu FAZOS-19/32POz
13) Pompa ciśnieniowa typu T - 80/300
14) Pompa ciśnieniowa typu T - 100/32
15) Kołowrót elektryczny typu EKO C7
16) Ładowarka zasięrzutna typu ŁZK 6 P
17) Przenośnik zgrzebłowy typu Grot-67B
18) Kruszarka kęsów typu Kruk-2
19) Przenośnik taśmowy typu PTG-50/1000
oraz „Wykaz części zamiennych do zabytkowych maszyn i urządzeń ….„ stanowiących złącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę. Przedmiotowa inspekcja serwisowa (zawarta w ofercie) winna zawierać koszty zdiagnozowania ewentualnej usterki występującej w trakcie eksploatacji oraz ilość przewidzianych na ten cel roboczogodzin serwisanta (cztery roboczogodziny). Powyższa inspekcja wykonywana będzie tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii w trakcie eksploatacji powyższych zabytkowych maszyn i urządzeń.
W przypadku konieczności naprawy lub wymiany poszczególnych części składowych każdorazowo wymagany będzie do przedstawienia protokół z wyceną kosztów naprawy i usunięcia awarii przedmiotowej zabytkowej maszyny lub urządzenia.
Zakład nasz nie prowadzi ewidencji i gospodarki urządzeniami budowy przeciwwybuchowej.
Wykonanie powyższej inspekcji odbędzie się w terminie i miejscu uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na powyżej opisany przedmiot zamówienia.

Załączniki:

wykaz_cennik.xls 23/08/2021

zal_1_form_ofert 23/08/2021

zal_2_umowa 23/08/2021

zapyt_cen 23/08/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.