Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Przegląd i remont wentylatorów zabudowanych w stacji wentylatorów głównych przewietrzających wyrobiska SGKL i GKSD”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przeglądu oraz ewentualnego remontu dwóch sztuk wentylatorów typu WGL/KGC-6A/1x22 przewietrzających wyrobiska Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” oraz wykonanie przeglądu oraz ewentualnego remontu dwóch sztuk wentylatorów typu WGL/KGC-6A/1x18,5 przewietrzających wyrobiska GKSD w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu po przepracowaniu 30 000 roboczogodzin (zgodnie z DTR producenta). Powyższe wentylatory napędzane są silnikami odpowiednio typu dSOKg 180M2-E 22kW, dSOKg 160L2-E 18,5 kW na napięcie 500V produkcji Celma Indukta S.A. w Cieszynie.
W/w przedmiot zamówienia przewiduje odbiór i dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy wyżej wymienionych wentylatorów z wskazanego obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” (na terenie Zabrza – przy ulicy Mochnackiego 12) oraz wykonanie inspekcji serwisowej, przeglądu, ewentualnego remontu podstawowego (części mechanicznych – pokryw, wałków napędowych, etc.) wraz z wymianą i smarowaniem łożysk.
Przedmiotowe wentylatory będą wydawane do przeglądu na zasadach i w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
Zakład nasz nie prowadzi ewidencji i gospodarki urządzeniami budowy przeciwwybuchowej.
Wymagane będzie dostarczenie protokołów prób i pomiarów oraz protokołów pomiaru rezystancji izolacji wyremontowanych silników napędzających przedmiotowe wentylatory.
Dostawa powyższych wentylatorów odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – przy ulicy Mochnackiego 12) w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na powyżej opisany przedmiot zamówienia.

Załączniki:

Formularz Oferty 12/08/2021

Umowa 12/08/2021

Zapytanie o cenę 12/08/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.