MGW.RSI.271.18.2021.JM                         

Zabrze, 22/07/2021r     

 

 

Szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem wyboru oferty do realizacji

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego imprez i wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego w obiektach należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2021.

 

Postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zabezpieczenie medyczne imprez i wydarzeń organizowanych zarówno na powierzchni jak i w wyrobiskach Kopalni Guido oraz Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu w postaci zespołu wyjazdowego w karetce bez lekarza (zespół ze średnim personelem).

 

 1. II. Inne istotne warunki zamówienia
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy na podstawie ofert złożonych przez oferentów na niniejsze rozeznanie cenowe.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Formularz oferty stanowi załącznik 2 do niniejszego zapytania.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się najniższą – najkorzystniejszą ceną brutto.
 9. Oferty należy składać przez wypełnienie załączonego formularza ofertowego oraz formularza cenowego: osobiście lub skanem na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Kwota wynagrodzenia stanowi łączną kwotę z formularza ofertowego potwierdzającego realizację całości lub wybranej części z przedstawionej oferty, który zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu ilościowego zamówienia do kwoty przeznaczonej na ten cel.
 12. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 13. Konieczność zawarcia umowy : TAK.
 14. IV. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. V. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy na cały jej okres trwania jednakże nie później niż do dnia 31.12.2021 r.
 2. VI. Kryteria oceny oferty: 100% cena

VII. Termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 26/07/2021

VIII.  Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.               

Sprawę prowadzi:

Justyna Mroczkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK                         

  

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 22/07/2021
 2. Wzór umowy 22/07/202122/07/2021
 3. Formularz oferty 22/07/202122/07/2021
 4. Formularz cenowy 22/07/202122/07/2021
 5. Wybór oferty 02/08/2021

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.