Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

„Zakup wraz z dostawą elektrycznego wentylatora lutniowego WLE-600
lub równoważnego z regulacją wydajności wraz z kompletem tłumików hałasu”.

Niniejsze postępowanie ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i realizacji dostawy będącej przedmiotem postępowania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

 

Termin składania ofert:

Do dnia: 02.08.2021r., do godz. 10.00

  Załącznik:

- Formularz ofertowy 22/07/2021

- Rozeznanie cenowe 22/07/2021

Wybór ofert WLE-600 16/08/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.