ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą siatek górniczych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują:

Siatka górnicza, okładzinowa, zgrzewana łańcuszkowo-węzłowa ocynkowana typ lekki z poprzecznym łączeniem . Arkusz o wymiarach 1000x1800mm i wymiarach oczka 100x100mm z pręta spiralnie walcowanego, grubość pręta 5mm. Wysokość elementu łączenia (odgięcia) nie może być większa niż 35mm od płaszczyzny siatki. Siatka musi być przystosowana do montażu łączeniem (odgięciem) od strony górotworu (pręty poprzeczne należy mocować od strony zagięcia, tj. odwrotnie, niż w tradycyjnych siatkach). Możliwość łączenia siatek ze sobą po krawędzi podłużnej – 200szt

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 29/06/2021

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 29/06/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.