„Remont kapitalny uszkodzonych silników maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach MGW w ramach rewitalizacji i utrzymania właściwego stanu technicznego powyższych maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach MGW w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont i naprawa trzech sztuk silników typu klatkowego BMSKf 160 L4, 11 kW, 500V mocowanych na kołnierz przeznaczonych do napędzania maszyn i urządzeń eksploatowanych w wyrobiskach dołowych MGW w Zabrzu.
W/w przedmiot zamówienia przewiduje odbiór i dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy wyżej wymienionych silników z dowolnego obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (na terenie Zabrza). Wykonanie inspekcji serwisowej, przeglądu, przezwojenia uzwojeń roboczych oraz wykonanie remontu podstawowego (części mechanicznych – pokryw, wałków napędowych, etc.) wraz z wymianą i smarowaniem łożysk.
Zakład nasz nie prowadzi ewidencji i gospodarki urządzeniami budowy przeciwwybuchowej.
Wymagane będzie dostarczenie protokołów prób i pomiarów oraz protokołów pomiaru rezystancji izolacji wyremontowanych silników.
Dostawa powyższych silników odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 31/05/2021

zal_2_umowa_remont 31/05/2021

zapyt_cen 31/05/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.