Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Zakup i dostawa kompletu urządzeń przeznaczonych do pracy w systemie sygnalizacji w układzie transportu materiałów w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa kompletu urządzeń przeznaczonych do pracy w układzie sterowania, sygnalizacji, łączności głośnomówiącej i blokad dowolnego urządzenia przeznaczonego do transportu, zainstalowanego
w wyrobiskach dołowych we wszystkich obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wraz z odcinkiem niezbędnego kabla sygnalizacyjnego o odpowiedniej konstrukcji (budowy i ilości, przekroju żył) oraz wymaganymi do połączenia skrzynkami łączeniowymi i kablami do połączeń wewnątrz systemu (ok. 100mb) wraz ze stanowiskiem pośrednim na trasie transportu. Przedmiotowy osprzęt winien być zbudowany w oparciu
o technologię analogową i obejmować trasę transportu liczącą odległość ok. 200 mb trasy.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 24/05/2021

zal_2_umowa_sygn 24/05/2021

zapyt_ofert 24/05/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.