"Dostawa personalizowanych notesów książkowych, według wskazanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu projektu"

ROZENANIE CENOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków dostawy opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Dostawa personalizowanych notesów książkowych, według wskazanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu projektu”
Termin złożenia odpowiedzi na rozeznanie : Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 20.05.2021. do godziny 12:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z podmiotem, który w odpowiedzi na rozeznanie przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zostanie podjęta w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty udzielenia odpowiedzi na rozeznanie.

Sprawę prowadzi Agnieszka Wąsik 728 406 128
Załączniki:

Formularz oferty dostawa notesów książkowych 17/05/2021

Rozeznanie cenowe Dostawa notesów książkowych 17/05/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.