Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Zakup i dostawa kompletnej stacji pomiarowej gazometrii automatycznej w postaci trzech czujników przeznaczonych do pracy w dopuszczonym systemie KST „Guido”
w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa kompletnej stacji pomiarowej gazometrii automatycznej w postaci trzech czujników służących do pomiaru zawartości tlenu, tlenku węgla i dwutlenku węgla w atmosferze wyrobisk dołowych eksploatowanych przez MGW w Zabrzu.

Urządzenia powyższe winny spełniać następujące warunki techniczne:
- muszą być przeznaczone do pracy w dopuszczonym systemie KST Guido,

Załączniki:

zal_2_form_ofert 05/05/2021

zal_2_umowa_czujnik 05/05/2021

zapyt_cenowe 05/05/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.