Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Nasadzenie drzew na terenach należących do Muzeum Górnictwa Węglowego.”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa obejmuje nasadzenie drzew na terenie Parku 12C w Zabrzu przy ul. Mochnackiego 12 w ilości 50szt.

VI. Termin złożenia odpowiedzi na rozeznanie:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 10.05.2021 r.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 30/04/2021

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty - nasadzenia 30/04/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.