ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Wykonanie zadaszenia dworca SO-1 kolejki podwieszonej w niecce przy ulicy Wolności 402 zgodnie z posiadanym projektem”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Na terenie należącym do Zamawiającego, w Zabrzu ul. Wolności 406 znajduje się kolejka podwieszana. Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej konstrukcji zadaszenia kolejki podwieszonej zlokalizowanej na terenie zabytkowej kopalni „Królowa Luiza”
Dane istotne:
Kategoria obiektu budowlanego :Kategoria XXII, k=8,0, w=2,0
Działki nr: 4375/64, Zabrze

Załączniki:

Formularz zadaszenie 22/04/2021

Projekt_zapytania_o_cene_-_zadaszenie_kolejki 22/04/2021

zapytanie o cene skan 22/04/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.