ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Dostawa nowego wózka widłowego wraz z dodatkowym osprzętem.”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dostawy fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z osprzętem dodatkowym.

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu udziela odpowiedzi na zadane pytania , a tym samym wydłuża okres składania ofert do 23.04.2021r.

 

Załączniki:

nowy formularz ofertowy 09/04/2021

rozeznanie wózek 09/04/2021

odpowiedzi na pytania wykonawców 19/04/2021

wózek widłowy wybór 19/05/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.