ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Kompleksowa usługa wymiany piasku wraz z agrowłókniną na plaży znajdującej się przy ul. Maurycego Mochnackiego 12 w Zabrzu.”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wymiany piasku wraz z agrowłókniną na plaży w Parku 12C, przy ul. Maurycego Michnackiego 12 w Zabrzu, polegająca na wywozie obecnie znajdującego się na plaży piasku, rozłożeniu nowej agrowłókniny oraz dostawie, a następnie rozplantowaniu nowego piasku na plaży

Załączniki:

rozeznanie nowe 01/04/2021

załączniki 01/04/2021

wybór wykonawcy 16/04/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.