ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Opracowanie projektu żaluzji fasadowych na elewacji budynku EOKTiTP przy ul. Karola Miarki nr 8 wraz z uzyskaniem pozwoleń wymaganych do realizacji projektu.”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie projektu żaluzji fasadowych na elewacji budynku EOKTiTP przy ul. Karola Miarki nr 8 z kosztorysem inwestorskim wraz uzyskaniem pozwoleń wymaganych do realizacji projektu.
VI. Termin złożenia odpowiedzi na rozeznanie:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 02.04.2021 r.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 25/03/2021

Załącznik nr 2 Widok elewacji od strony południowej wraz z zaznaczeniem miejsca montażu żaluzji..jpeg 25/03/2021

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 25/03/2021

wybór żaluzje 09/04/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.