ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie i dostawa 4 sztuk łubków i 4 sztuk sworzni (według załączonych rysunków) stanowiących elementy zawieszenia wlk. 1–82/101 liny wyrównawczej płaskiej górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmować będzie:
a) Wykonanie 4 sztuk łubków według załączonych rysunków,
b) Wykonanie 4 sztuk sworzni według załączonych rysunków.

II. Istotne warunki zamówienia:
a) Elementy zawieszeń muszą spełniać wymagania normy PN-G-46201 i posiadać znak „dopuszczenia” WUG wyrobu do stosowania w zakładach górniczych,

b) Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia przedstawi Zamawiającemu:
- zaświadczenie wytwórcy,
- deklarację zgodności wykonawcy,
- gwarancji na wykonaną usługę na okres min. 12 miesięcy.

c) Termin płatności 30 dni,

III. Termin związania z ofertą : termin związania ofertą wynosi 90 dni kalendarzowych od daty
złożenia oferty,
IV. Termin realizacji zamówienia : do 30 lipca 2021 roku.

V. Kryteria oceny ofert: cena 100% (najniższa zaoferowana cena).
VI. Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 20.04.2021 r.

Załączniki:

Formularz-zawiesie liny wyrównawczej 25/03/2021

umowa_2021 zawieszenie liny wyr. 25/03/2021

Zapytanie ofertowe 25/03/2021

Rysunki 25/03/2021

Wybor oferty 30/04/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.