ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa wyposażenia oraz elementów niezbędnych do wykonania instalacji ppoż. i odwadniania przekopu na poziomie 80m w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie powyższe obejmuje zakup i dostawę materiałów i osprzętu niezbędnego do wykonania instalacji rurociągów p.poż. oraz odwadniania w pochylni do poziomu 80 oraz w Przekopie na poziomie 80
w rejonie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w maksymalnym terminie do sześciu tygodni od daty złożenia zlecenia.
Wszystkie części, materiały oraz osprzęt przeznaczony do wykonania instalacji rurociągu p.poż oraz odwadniania w Pochylni do poziomu 80, a także w Przekopie na poziomie 80 w rejonie wyrobisk GKSD muszą spełniać wymagania określone w wykazie materiału stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Materiał wspomniany powyżej winien spełniać następujące warunki techniczne:
 rurociągi przeznaczone do wykonania instalacji p.poż. muszą być wykonane z rur obustronnie cynkowanych ogniowo, bezszwowych o średnicy DN 100/108 przystosowanych do ciśnienia 1,6 MPa,
 łańcuch musi być atestowany,
 wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś wykonane z materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych,
 w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
 urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• tabliczkę znamionową w języku polskim,
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiał i osprzęt musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa powyższego materiału musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę materiału i urządzeń wymienionych powyżej.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu

Załączniki:

zal_1_zestawienie.xls 22/03/2021

zal_2_form_ofert 22/03/2021

zal_3_umowa_ppoz 22/03/2021

zapyt_ofertowe 22/03/2021

wybor_oferty 09/04/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.