ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Zakup, dostawa wraz z wymianą oraz utylizacja (po wymianie) zużytych akumulatorów stacyjnych do serwerowni zlokalizowanej w budynku dyrekcji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ulicy G. Agricoli 2”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z montażem oraz utylizacja zużytych akumulatorów pracujących w serwerowni systemu SAT zasilających siłownię typu MERAWEX SI 48-28 zlokalizowaną w budynku dyrekcji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie z poniższą specyfikacją techniczno – ilościową:

- akumulator typu MWP 65-12 (pojemność: 65 Ah, UN=12V) – 8 szt.,

Akumulatory, których specyfikacja musi być zgodna z powyższym wykazem oraz winny spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowe akumulatory muszą być nowe, technicznie sprawne (ogniwa formatowane – gotowe do eksploatacji),
- posiadać wyprowadzenie na przyłączenia typu F11 (M6),
- polaryzacja – „lewy +”
- być przeznaczone do pracy buforowej,
- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,
- być wolne od wad technicznych i prawnych,
- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający wymaga aby oferowane akumulatory objęte były minimalną gwarancją w okresie czterech lat od daty zainstalowania. W przypadku problemów technicznych (z dowolnym dostarczonym akumulatorem)
w trakcie badania baterii akumulatorów wykonywanego raz do roku (w okolicy miesiąca maja) Zamawiający wymaga dostarczenia akumulatora zastępczego o parametrach spełniających wymagania pracującej baterii akumulatorów) do czasu usunięcia usterek technicznych w badanej baterii.
Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę nieodpłatnie badań technicznych przedmiotowych baterii akumulatorów po montażu oraz wykonywanych raz w roku w okresie gwarancji zgodnie wytycznymi Polskich Norm i DTR producenta.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na akumulatory o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż w zaproponowanej powyższej specyfikacji technicznej (biorąc pod uwagę parametry zasilanej siłowni).
Odbiór i utylizacja akumulatorów po wymianie zostanie wykonana na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dostawa i wymiana powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej powyżej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 12/03/2021

zapyt_cen 12/03/2021

wybor_oferty 01/04/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.