ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„Sukcesywne dostawy drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne dostawy drewna na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Drewno do bieżących prac wykonywanych przez pracowników Muzeum.
II. Istotne warunki zamówienia:
1) Zamówienie będzie realizowane po cenach zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający wymaga minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować materiały na własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego.
3) Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.
4) Zapłata za zamówienia cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto, w terminie 30 dni od ich dostarczenia.
5) Termin realizacji zamówień cząstkowych: do 5 dni roboczych
III.Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty
IV.Termin realizacji zamówienia:
Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.03.2022, lub do wykorzystania środków zabezpieczonych na ten cel
V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%
VI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 19.03.2021r.
Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Załączniki:

Kopia Załącznik nr 2 Formularz cenowy drewno 2021 11/03/2021

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 11/03/2021

Zapytanie Ofertowe 11/03/2021

Załącznik nr 2 Formularz cenowy drewno 2021 17/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.