ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„ Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wskazań liczników oraz kontroli
parametrów pracy instalacji w obiektach MGW, ETAP I - dot. wyrobisk dołowych.”
I. Opis przedmiotu zamówienia:

Muzeum Górnictwa Węglowego jest w posiadaniu systemu który umożliwia zdalny odczyt wskazań liczników zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego (dalej zwanego jako MGW) w Zabrzu. System ten poprzez zdalny odczyt umożliwia kontrolę bieżącego zużycia mediów. W systemie objęte są użytkowane już przez MGW liczniki i urządzenia zdalnego odczytu z wykorzystaniem systemu komunikacji LoRaWan, które zainstalowane są w obiekcie przy ulicy 3 Maja 93a, Mochnackiego i stacją bazową przy ul. Wolności 410 w Zabrzu.

Załączniki:

Formularz ofertowy 04/03/2021

zapytanie o cenę S-komunikacja Mochnackiego 04/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.