ZAPYTANIE O CENĘ

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień publicznych.


Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

"Dostawa 8 baterii akumulatorów do napędu łodzi wraz z ich wymianą w łodziach znajdujących się w kanale wodnym Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej"


Załączniki:

Formularz_ (1) 03/03/2021

Projekt umowy akumulatory[5879] 03/03/2021

Projekt umowy 03/03/2021

Rysunek pokazujący sposób połaczenia do pracy akumulatoró na łodzi 03/03/2021

Zapytanie o cenę 03/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.