ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE OKREŚLENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU WYKONAWCY
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt. ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia. Zastrzegamy możliwość niewybrania Wykonawcy. W razie niewybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu, nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. Ilekroć w dokumencie mowa o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
I. "Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu w finansowaniu działalności bieżącej"

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Tytuł zamówienia : ”Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu w finansowaniu działalności bieżącej".
2. Podstawowe dane o kredycie:
a) termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia ostatecznej spłaty, tj. do 28.02.2022 roku,
b) podczas trwania umowy (do 28.02.2022 r.) spłata przez Zamawiającego całości lub części wykorzystanego wcześniej kredytu powoduje odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę, umożliwiając Zamawiającemu wielokrotne korzystanie z limitu do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania zawartej umowy,
c) wykorzystanie kredytu nastąpi w dowolnych terminach i kwotach w oparciu o pisemną dyspozycję, która zostanie złożona Wykonawcy. Dopuszcza się złożenie dyspozycji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie,
d) jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona do godz. 12.00 środki z kredytu Wykonawca w formie bezgotówkowej przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego w tym samym dniu, natomiast jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona po godz.12.00 Wykonawca środki z kredytu przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym. Przekazanie środków z kredytu oznacza, że środki w danym dniu znajdą się na rachunku bieżącym Zamawiającego.
Zamawiający nie wyklucza założenia nowego rachunku kredytowego z możliwością składania dyspozycji bezpośrednio w bankowości elektronicznej.

Załączniki:

Formularz oferty 23/02/2021

Zapytanie ofertowe 23/02/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.