ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy prawa zamówień publicznych.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu dla :
-osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego( górnik, pomoc dołowa, ślusarz maszyn i urządzeń górniczych p.z., ślusarz p.z.,ślusarz szybowy p.z. elektryk)
-osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego
Oferujący przeprowadzenie szkoleń musi posiadać, programy zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru górniczego zgodne z Art.112 ustępem 4 i 5 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górniczego
Szkolenia będą realizowane w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w terminie określonym przez Zamawiającego.

II. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Załączniki:

Formularz zamówienia 19/02/2021

Oświadczenie_wykonawcy 19/02/2021

Zapytanie ofertowe 19/02/2021

Wybór oferty 09/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.