ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od kwietnia 2021 r do 31.03.2022 r.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej na potrzeby zatrudnionych pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w asortymencie jak w załączonym Formularzu asortymentowo- cenowym ( zał. nr 2) .
II. Istotne warunki zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo-cenowym wg. potrzeb Zamawiającego do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Wolumen ilościowy podany w tabeli „Formularz asortymentowo-cenowy” (zał. nr 2) nie stanowi deklaracji zakupu, pokazuje jedynie jego potencjał. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia limitów finansowych pomiędzy pozycjami zawartymi w tym formularzu. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w tabeli Formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 2).
Zapłata za sukcesywne zamówienia nastąpi po ich każdorazowym wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury .
Ceny jednostkowe przedmiotu umowy oraz ich nazwy i indeksy na fakturze VAT, winny być zgodne z nazwami i cenami z formularza asortymentowo-cenowego.
Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Wykonawca może udzielić dłuższego terminu gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do obiektu wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie Zabrza.
Termin dostawy:

do 10 dni roboczych na ubrania robocze, a na pozostały asortyment do 5 dni roboczych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu zamówienia drogą elektroniczną. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7,00 do 13,30
Za nieterminowe dostawy naliczane będą kary umowne za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto zamówienia którego dotyczą.

III. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
IV. Termin realizacji zamówienia:
Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy) i trwa do 31.03.2022 r.
V. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%.
Inne kryteria(o ile dotyczy) ……nie dotyczy……………………………………….
VI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 26.02.2021r.

Załączniki:

Formularz asortymentowo-cenowy 2021 Odzież 17/02/2021

Formularz oferty 17/02/2021

Zapytanie ofertowe 17/02/2021

Wybór oferty 09/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.