ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„ Zakup wraz z dostawą niewybuchowego materiału wyburzającego Dynacem dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą niewybuchowego materiału wyburzającego Dynacem w wersji standard - 3000kg
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych zamawiający nie przyjmie określonej partii towaru, a wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wykonawcy.
II. Istotne warunki zamówienia:
1) Zamówienie zostanie zrealizowane jednorazowo po cenach zadeklarowanych przez Wykonawcę do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Ilość wskazana w niniejszym zapytaniu jest ilością minimalną jaką zamawiający zamówi.
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować materiały na własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego.
3) Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia całości materiałów.
4) Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi po wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionej faktury , przelewem na konto, w terminie 30 dni od jej dostarczenia.
III.Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty
IV.Termin realizacji zamówienia:
Jednorazowo w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia,
V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%
VI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia:…………………………………
Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

VII. Ochrona danych osobowych:
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi
Uwagi:
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sprawę prowadzi: Michał Maksalon . tel kom: 728 406 115

Załączniki:

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 17/02/2021

Zapytanie ofertowe 17/02/2021

Wybór oferty 17/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.