ZAPYTANIE OFERTOWE
/postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych/


Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu udzieli zamówienia na:
Dostarczanie bonów/kuponów/talonów żywnościowych do wydania pracownikom Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w celu dokonywania przez nich zakupów profilaktycznych posiłków lub produktów do przyrządzania takich posiłków we własnym zakresie.

I. Informacje związane z przedmiotem zamówienia:
Zamawiający kontynuuje realizację obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. poz. 279), czyli zapewnienia profilaktycznych posiłków pracownikom uprawnionym do ich otrzymywania. Jednakże, ze względów organizacyjnych i rodzaju wykonywanej pracy – niemożliwe jest wydawanie takich posiłków pracownikom. W zamian Muzeum będzie wydawać bony/kupony/talony żywnościowe na zakup profilaktycznych posiłków lub produktów do sporządzania takich posiłków we własnym zakresie.

II. Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie Zamawiającemu bonów/kuponów/talonów żywnościowych (zwanych dalej Bonami), za pomocą których można realizować wyłącznie zakupy służące samodzielnemu przygotowaniu posiłków. Realizacja Bonów nie może obejmować zakupów napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, tekstyliów.
2. Oferujący dostarczanie Bonów musi mieć podpisane umowy z punktami handlowymi, z których wynika, że za Bony pracownik będzie mógł dokonać zakupów produktów do samodzielnego sporządzenia posiłków, za wyjątkiem napojów alkoholowych. Wzór takiej umowy
(z ewentualnym zakryciem fragmentów naruszających tajemnicę handlową) musi być załączony do oferty.
3. Oferent musi mieć podpisane umowy, o których mowa w pkt II.2, z co najmniej 50 punktami na terenie Zabrza.
4. Oferent musi przedstawić listę punktów handlowych na terenie Zabrza zawierającą: nazwę punktu, adres oraz telefon kontaktowy.
5. W przypadku jeżeli wskazany w wykazie punktów handlowych zaprzestanie akceptować dostarczone Zamawiającemu bony żywieniowe, Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie wskazać na piśmie inne punkt, akceptujący bony żywieniowe.
6. Bony muszą mieć ważność co najmniej 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia.
7. Z nadruku na Bonach musi jednoznacznie wynikach: ich nominał, termin ważności, kto jest ich emitentem oraz informacja mówiąca, że Bony można wykorzystać jedynie w celu zakupu posiłku lub produktów spożywczych, z wykluczeniem alkoholu, wyrobów tytoniowych i tekstyliów.
8. Preferowane jest, aby Bony miały nominał 5 zł. lub 10zł
9. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Bony sukcesywnie partiami, w okresie trwania umowy.
10. Ilość zamawianych Bonów w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określona w zleceniu, o którym mowa w pkt.9
11. Zamawiający będzie składać zlecenie Wykonawcy pocztą elektroniczną.
12. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów świadczenia mu usługi poza kosztami wartości Bonów,
13. Kosztami dostawy nie może być obciążony Zamawiający

Załączniki:

Formularz oferty 12/02/2021

Zapytanie ofertowe 12/02/2021

Wybór oferty 16/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.