ZAPYTANIE CENOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.


Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Analiza wpływu drgań komunikacyjnych na konstrukcję i trwałość docelowego zabezpieczenia wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Nad wyrobiskami Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, w centrum i śródmieściu miasta Zabrza przebiegają szlaki drogowe, tramwajowe i kolejowe.
Z uwagi na obciążenie ruchem transportowym nad tymi wyrobiskami, w szczególności w lokalizacjach:
1. DW921 ulica Miarki – ruch samochodowy
2. Ulica Wolności (pomiędzy ulicą Średnią a Placem dworcowym) – ruch samochodowy i tramwajowy.
3. Linia kolejowa E 30 – ruch kolejowy
4. Ulica Wolności (skrzyżowanie z aleją Bohaterów Monte Cassino) – ruch samochodowy i tramwajowy.

gdzie pojazdy kołowe i szynowe generują drgania komunikacyjne i mogą mieć negatywny wpływ na konstrukcję
i trwałość docelowego zabezpieczenia wyrobiska sztolni, należy przeprowadzić analizę wpływu tych drgań na konstrukcję i trwałość zabezpieczenia tych wyrobisk.

 

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej: do dnia 19.02.2021r. do godz. 10.00.

 

Załączniki:

2 Mapa wyrobisk GKSD - sekcja 1 - A0 05/02/2021

3 Mapa wyrobisk GKSD - sekcja 2 - A0 05/02/2021

Formularz 05/02/2021

Projekt umowy 05/02/2021

Zapytanie ofertowe 05/02/2021

Informacja o błędnym zapisie 18/02/2021

Wybór oferty 08/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.