ROZEZNANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia. W razie niewybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu, nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mowa o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„Sukcesywna dostawa gazów sprężonych spożywczych i technicznych wraz z wynajmem butli.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
1. Gazów spożywczych:
- mieszankę dwutlenek węgla (30%) + azot (70%) – 65 szt. butli (1,5m³),
- dwutlenek węgla – 100 szt. butli (6kg).
2. Gazów technicznych:
- acetylen – 6 szt. butli
- tlen – 9 szt. butli
3. Gazu do wózka widłowego:
- propan autogaz – 34 szt. butli (11kg).
4. Gazu do grilla gazowego:
- propan-butan – 30 szt. butli (5kg).
5. Wynajem/dzierżawę butli – 13 szt.


Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 08.02.2021 r. do godz. 10:00

Załączniki:

Formularz oferty gazy 2021 04/02/2021

Rozeznanie gazy skan 04/02/2021

Umowa najmu wzór 04/02/2021

Umowa sprzedaży gazów w butlach wzór 04/02/2021

Wybór oferty 03/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.