ROZEZNANIE CENOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481). Ponadto intensywność korespondencji obsługiwanej przez sekretariat ( w tym faktury, pisma urzędowe,) wymaga codziennych wysyłek więc dostępność punktów nadania i odbioru jest dla nas istotna. Najbliższy punk odbioru powinien znajdować się w odległości (obliczonej w linii prostej) nie większej niż 3 000 m od siedziby Zamawiającego lub Wykonawca zapewni codzienny odbiór korespondencji Zamawiającego z jego siedziby znajdującej się w Zabrzu przy ul. Georgiusa Agricoli 2 .
2. Określone w formularzu asortymentowo cenowym ( zał. nr 2) rodzaje przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Rodzaje przesyłek, zwrotów, paczek pocztowych, ich przedziały wagowe oraz gabaryty kopert Zamawiający opracował w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w zakresie usług pocztowych, które były świadczone przez dotychczasowego Wykonawcę. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i zagranicą, na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej z zachowaniem określonych stosownymi przepisami zasad i warunków skutecznego i terminowego doręczania pism. Nadawane przez Zamawiającego przesyłki, będą w przypadku awizowania odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych stałych placówkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu asortymentowo cenowym (zał. nr 2). Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy.
4. Oferowana kwota na świadczenie usług pocztowych będzie zawierała wszelkie koszty Wykonawcy związane z wymaganymi czynnościami w realizacji przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Formularz asortymentowy do wyceny 03/02/2021

Formularz oferty 03/02/2021

Rozeznanie cenowe 03/02/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.