ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych



Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia
Serwisowanie, usuwanie awarii i przeprowadzanie kontroli urządzenia dźwignicowego typu: GEDA SH2000 i GS-2 produkcji GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG zabudowanych w szybie ,,Wilhelmina” służących do przewozu ludzi w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych i wymianę części eksploatacyjnych na podstawie aktualnych cenników załączonych do oferty, usuwanie awarii, oraz wykonywanie badań kontrolnych zgodnie
z DTR.

II. Istotne warunki zamówienia:
- wyżej wymienione usługi muszą być zlecone firmie posiadającej aktualną rekomendację GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG do wykonywania zabiegów serwisowych typu montaże i demontaże, konserwacje, naprawy oraz usuwanie usterek,
- zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości wartości umowy,
- wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy ( na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnej rekomendacji GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG do wykonywania zabiegów serwisowych typu montaże i demontaże, konserwacje, naprawy oraz usuwania usterek).

Załączniki:

zal_1 02/02/2021

zal_2 02/02/2021

zal_3 02/02/2021

zapyt_ofert 02/02/2021

Wybór oferty 17/02/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.