ROZEZNANIE RYNKU
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

„Wykonanie otworu technologicznego z wnęki magazynu materiałów specjalnego przeznaczenia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na powierzchnię wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wolności 384 w Zabrzu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:

Zadanie I: Wykonanie otworu technologicznego z wnęki magazynu materiałów specjalnego przeznaczenia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na powierzchnię

Zadanie II Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wolności 384 w Zabrzu”.

Załączniki:

Formularz ofertowy otwór 14/01/2021

Mapa_WG_6640_1_992_2019 MDCP_MGW 14/01/2021

PLAN SYTUACYJNY_RYS_KS1_A 14/01/2021

Rozeznanie rynku skan 14/01/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.