Znak sprawy: MGW.DA.271.15.2020.MM Zabrze, dn. 23.11.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„Zakup wraz z dostawą wyposażenia transportowego dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu"

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty 29/12/2020

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy 29/12/2020

Załącznik numer 2 - Formularz cenowy 31/12/2020

zapytanie ofertowe 29/12/2020

Wybór oferty 08/02/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.