MGW.DI.271.8.2020.WU                                                                                        Zabrze, 21.12.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zaineresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych: Telefonia stacjonarna, dzierżawa łącz światłowodowych”

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 1. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 630 30 91

Faks: 32 277-11-25

NIP: 648-276-81-67

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7­00-1500

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Dzierżawa połączeń światłowodowych łączących trzy lokalizacje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

a) budynek Dyrekcji – ul. Georgiusa Agricoli (pomieszczenie serwerowni)

b) budynek – ul. Wolności 402 (pomieszczenie GPD)

c) budynek – ul. Wolności 339 (pomieszczenie GPD)

 

 1. Usługa telefonii stacjonarnej obejmująca pakiet 10000 minut do wykorzystania w ramach miesięcznego abonamentu na połączenia krajowe, telefonii komórkowej oraz międzynarodowe. Połączenia międzynarodowe będą realizowane tylko z jednego konkretnego konta SIP wskazanego przez zamawiającego.
 1. Łączność internet symetryczny 50/50 Mb/s, 1 stały zewnętrzny adres IPv4 – łącze z przeznaczeniem na sieć hot-spot w obiektach Zamawiającego – SLA 99,5%

II. Termin związania ofertą.

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
 2. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.

Termin wykonania zamówienia – do 01.01.2021r.

 1. Ofertę prosimy przesłać:

Pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

 1. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze,

                                    lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: do 28.12.2020r godzina 15:00

III. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r.

o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003r. Nr 137, poz. 1302).

 1. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są zobowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

IV. Opis kryteriów i sposób dokonywania oceny ofert.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny:

Cena netto oferty – 100%.

 1. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta z najniższą ceną za przedmiot umowy.

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 22/12/2020

2. Formularz oferty 22/12/2020

3. Wzór umowy 22/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.