ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„ Zakup wraz z dostawą kotw drewnianych i kleju dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą górniczych kotw drewnianych Q38 L-2000 wraz z klejem.

Drewniana kotwa górnicza wklejana Q38 (KRZYŻAK Q 40 250X250 +KLIN 200X40X20) wykonana z twardego drewna liściastego – 150 szt

Klej do wklejania górniczych kotw drewnianych – długość ładunku 300mm; średnica 36mm; stopień spienienia 1-1,5; Trudnopalny. Czas żelowania 180s (np. Ładunki klejowe DW-1 firmy Minova). - 300szt
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych zamawiający nie przyjmie określonej partii towaru, a wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wykonawcy.


Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 16.12.2020Załączniki:

Rozeznanie cenowe 09/12/2020

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 09/12/2020

wybór oferty 29/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.